Archive for the ‘બળનું માપદંડ ૨’ Tag

આજનો સુવિચાર – બળનું માપદંડ ૨

दुर्बलानाम् बलम् राजा बालानाम् रोदनम् बलम् ।
मूर्खाणाम् च बलम् मौनम् चौराणाम् अनृतम् बलम् ॥

દુર્બળનું બળ તેના રાજા છે. બાળકોનું બળ તેમનું આક્રંદ છે.
મુર્ખોનું બળ તેમનું મૌન છે. ચોરનું બળ અસત્ય બોલવું તે છે.