Archive for the ‘શ્રીમદ ભાગવત’ Tag

જાણવા જેવું : કોનું ફળ નથી મળતું

अदृढ़ं च हतं ज्ञानं, प्रमादेन हतं श्रुतम्‌ ।
संदिग्धो हि हतो मन्त्रो, व्यग्रचित्तो हतो जपः॥ ७४ ॥

— શ્રીમદ ભાગવત , માહાત્મય , પાંચમો અધ્યાય

અર્થાત : જે જ્ઞાન દ્રઢ થતું નથી તે વ્યર્થ થઇ જાય છે. અ જ રીતે , ધ્યાન નહિ આપવાથી શ્રવણનું , સંદેહ કરવાથી મંત્રનું અને ચિત્તના અહીંતહીં ભટકવાથી જપનું પણ કોઈ ફળ હોતું નથી