આજનો સુવિચાર – માતા (૨)

न जामातृसमं पात्रं न दानं कन्यया समम्।
न भ्रातृसदृशो बन्धुः न च मातृसमो गुरुः ॥

અર્થાત –

જમાઈ સમાન દાનનો પાત્ર નથી , કન્યાદાન સમાન કોઈ દાન નથી , ભાઈ સમાન કોઈ મિત્ર નથી અને માતા સમાન કોઈ ગુરુ નથી

%d bloggers like this: